വിശുദ്ധ പത്താം പീയൂസിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

da aajogo: മോൺസിഞ്ഞോർ ജോജി വടകര, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ് da Blaze app: പത്താം പിയൂസ് പാപ്പായുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ താൻ എന്നും സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഫ്രാൻസിസ്